မဂၤလာအခါေပးေ၀ဒ

အခါေပးေ၀ဒသည္ လူသားအက်ိဳးျပဳ ပညာရပ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္၏။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ပို၍ ထိေရာက္၏။ မဂၤလာအခါေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၂)ပိုင္းပါရွိ သည္။ (၁)။ အကိ်ဳးေပးမည့္ အေႀကာင္းတရား ( သက္ရွိ/သက္မဲ့) မ်ားကို ေရြးျခယ္ျခင္း ႏွင့္ (၂)။ … More