မဂၤလာအခါေပးေ၀ဒ

အခါေပးေ၀ဒသည္ လူသားအက်ိဳးျပဳ ပညာရပ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္၏။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ပို၍ ထိေရာက္၏။ မဂၤလာအခါေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၂)ပိုင္းပါရွိ သည္။

(၁)။ အကိ်ဳးေပးမည့္ အေႀကာင္းတရား ( သက္ရွိ/သက္မဲ့) မ်ားကို ေရြးျခယ္ျခင္း ႏွင့္

(၂)။ ၄င္း အကိ်ဳးေပးမည့္ အေႀကာင္းတရား မ်ားကို အခ်ိန္ေကာင္းအခါမွန္ ေရြးျခယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္(၂)ခ်က္ ျဖစ္ေသာ-

အကိ်ဳးေပးမည့္ အေႀကာင္းတရား မ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ေရြးျခယ္ႏိုင္ ျခင္းမရွိ၊ အခ်ိန္ေကာင္း အခါမွန္ ကိုလည္း ေရြးျခယ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ျခင္းမရွိသည့္အခါ ယႀတာကို အား ကိုးႀကရေလေတာ႔၏။ ထို႔ေႀကာင့္ အခါေပးေ၀ဒသည္ ေရာဂါကို မျဖစ္ခင္က ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ျခင္း ႏွင့္ တူ၏။ ယႀတာသည္ ေရာဂါ ျဖစ္ျပီးမွ ကုသျခင္းႏွင့္ တူ၏။

ထို႔ေႀကာင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္သည္ အခါေပးေ၀ဒကိုပို၍ သေဘာက်၏။ အားရ၏။ အထက္ ေဖာ္ျပ ပါ အခ်က္ (၂)ခ်က္စလံုးသည္ မိမိတို႔၏ အခန္းက႑အလိုက္  အလြန္အေရး ႀကီးေလ၏။

အကိ်ဳးေပးမည့္ အေႀကာင္းတရား မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးျခယ္ႏိုင္ ျခင္း မရွိပဲႏွင့္ အခါ ေကာင္းကို မည္မွ်ပင္ ေရြးျခယ္ေစကာမူ အကိ်ဳးေပးလိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။ အကိ်ဳးေပးမည့္ အ ေႀကာင္းတရား မ်ားကို မွန္ ကန္စြာ ေရြးျခယ္္ျပီး၊  အခ်ိန္အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္၍ လုပ္ကိုင္မွသာ လွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကို ခံစားရ ေပ လိမ့္မည္။

အက်ယ္ ရွင္းလင္းဦးအ့ံ။

ဥပမာ(၁) သင္သည္ သင္ႏွင့္အက်ိဳးမေပးမည့္ေျမကြက္အား ၀ယ္ယူ၍ အေဆာက္အ ဦး ေဆာက္ လုပ္ အ့ံ။ မည္မွ်ပင္ အခ်ိန္ အခါေကာင္းေရြးုျခယ္၍ ေဆာက္လုပ္ ေစကာမူ အကိ်ဳး ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။မည္မွ်ပင္ ယႀတာ လုပ္ေစ ကာ မူ အကိ်ဳးေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သင္ ႏွင့္အက်ိဳးေပးမည့္ေျမကြက္အား ၀ယ္ယူျပီး၊ အခ်ိန္ အခါေကာင္း ေရြးုျခယ္၍ ေဆာက္လုပ္မွသာ လွ်င္ အက်ိဳးေပး မည္သာျဖစ္၏။

ဥပမာ(၂) သင္သည္ သင္ႏွင့္အက်ိဳးမေပးမည့္ သူႏွင့္လက္ထပ္လွ်င္ မည္မွ်ပင္ ေဇယ် တုသဗၺမဂၤလံလုပ္ေနေစကာမူ အကိ်ဳးေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္ အခါေကာင္းကို ေရြးုျခယ္ ၍ သင္ႏွင့္အက်ိဳးေပးမည့္ သူႏွင့္လက္ထပ္ မွသာလွ်င္ အက်ိဳး ေပးမည္ျဖစ္၏။

ေရွးေ၀ဒက်မ္းမ်ား၌လည္း လက္ထပ္မဂၤလာ အခါေပးရာတြင္ အက်ိဳးေပးမည့္ အိမ္ ေထာင္ဘက္ အား ဒိနကုဋ၊ ဂဏကုဋ၊ မဟိႏၵရကုဋ…စသည္ျဖင့္ေျမာက္ျမားစြာေရြးခ်ယ္ ႀကျပီးမွ၊ အခ်ိန္အခါ ေကာင္းေရြး ျခယ္ကာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေစေလ၏။

ထို႔ေႀကာင့္ သင္၏ဘ၀တြင္ ေကာင္းကိ်ဳးခ်မ္းသာမ်ားကို ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အ ခ်က္(၁) ႏွင့္အခ်က္(၂) တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ အသံုးခ်တတ္ရန္ လိုအပ္၏။

ထို႔ေႀကာင့္ ကၽြႏု္သည္ နံပတ္(၁) အခ်က္ ျဖစ္ေသာ သင္ႏွင့္ အက်ိဳးေပးမည့္ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ အေႀကာင္းတရားမ်ားကိုရွာေဖြ ေပးရန္အတြက္  အေမး/ အေျဖက႑ အားဖြင့္လွစ္ လိုက္ပါ၏။ ခရစ္သွ်နားမူရ္တီး ပဒၶတိ (K.P) နကၡတ္နည္းစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါ  စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အား ေသခ်ာ စြာဖတ္ ရွဳ၍ Comments မ်ားမွေန၍ အခမဲ့ ၀င္ေရာက္ ေမး ျမန္းႏိုင္ပါသည္-

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(က)။ တစ္ႀကိမ္ေမးလွ်င္ (၂)မ်ိဳး/(၂)ခု ထက္ပို၍ မေမးရ။

(ခ)။ တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ (၁) မွ (၂၄၉) ထက္ မပိုေသာ ဆႏၵနကၡတ္ဂဏန္း တစ္ခုစီ ေပးရမည္။

ဥပမာ(၁)- ေမာင္ျဖဴႏွင့္ လက္ထပ္လွ်င္ မည္သည့္အက်ိဴးမ်ားကိုခံစားရမလဲ? ၄င္းအ တြက္ ဆႏၵနကၡတ္ဂဏန္းမွာ (……)ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ညိဳ ႏွင့္ လက္ထပ္လွ်င္ မည္သည့္အက်ိဴးမ်ားကိုခံစားရမလဲ? ၄င္းအတြက္ ဆႏၵနကၡတ္ဂဏန္းမွာ (……)ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ(၂)- (…….) လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လွ်င္ မည္သည့္အက်ိဴးမ်ားကိုခံစားရမလဲ? ၄င္းအ တြက္ ဆႏၵ နကၡတ္ ဂဏန္းမွာ(……)ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)။ ဆႏၵနကၡတ္ ေရြးျခယ္ရာတြင္ မိမိ၏ စိတ္ေဇာ၌ စြဲစြဲျမဲျမဲ ထင္ေနေသာဂဏန္းကိုသာ ေပးသင့္ပါသည္။ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မွုမ်ားေနလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ(၄၀၀)ေက်ာ္ေသ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ယူ၍စာမ်က္ ႏွာ(၂၄၉)ကို မေက်ာ္ ေအာင္ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ လွန္၍ ညာဘက္စာမ်က္ႏွာဂဏန္းအား ေရြး ခ်ယ္၍ေပးပါ။မွန္ကန္ေသာ အေျဖကို ရပါလိမ့္မည္။

(ဃ)။ အေျဖတစ္ခုကို စိတ္တိုင္းမက်မျခင္း ဂဏန္းေျပာင္း၍ မေမးရ။ ဂဏန္းေျပာင္း၍ ေမးခဲ့လွ်င္ သင္၏တာ၀န္ သာျဖစ္သည္။

(င)။ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ေမးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စားေမးျမန္း ခဲ့လွ်င္ ေမးျမန္းသူႏွင့္ မည္သို႔ေတာ္စပ္သည္ကို ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပပါ။

(စ)။ ျမန္မာစာ စစ္စစ္ (သို႔) English စစ္စစ္ျဖင့္သာေမးျမန္းႀကပါရန္ ႏွင့္ ကျပား Myanglish ျဖင့္ေမးျမန္းျခင္းအား လံုး၀ေျဖႀကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(ဆ)။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ   သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ား ေအာက္မွာသာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးႀက ပါရန္။

ေမးႏိုင္သည့္က႑မ်ား

(၁)။ ဘယ္ခ်စ္သူကိုေရြးရမလဲ၊

(၂)။ ဘယ္အလုပ္ကိုေရြးရမလဲ၊

(၃)။ဘယ္သူ႔ကိုလက္ထပ္ရမလဲ၊

(၄)။ ဘယ္ပညာကို သင္ရမလဲ၊

(၅)။ ဘယ္အေဆာက္အဦး ၀ယ္ရမလဲ၊

(၆)။ ဘယ္ယာဥ္/ကား၀ယ္ရမလဲ၊

(၇)။ ဘယ္သီခ်င္းကိုေရြး/ဆိုရမလဲ၊

( ၈)။ ဘယ္ဇာတ္လမ္း၊ဘယ္ဇာတ္ကားကို ေရြး/ရိုက္ရမလဲ၊

(အေမးအေျဖ က႑အားဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕သြားပါမည္။)

ခရစ္သွ်နားမူရ္တီး ပဒၶတိ (K.P) နကၡတ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေဟာႀကားေပးမည္ ျဖစ္၍ တိက်မွု အတြက္ အာမခံသည္။

(ျမန္မာျပည္သူ/ျပည္သားမ်ားအား စစ္မွန္ေသာနကၡတ္နည္းစနစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ခ်မ္းသာျခင္းမွသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးခ်မ္းသာျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ပါသည္။)

ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္ေသာ မဂၤလာအခါေကာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းအား နီးစပ္ရာဆရာမ်ားထံ တြင္ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းယူႀကပါရန္ ေလးစားစြာတုိက္တြန္းရင္း………

ဆရာဦးဇာနည္(K.P)

B.E.(CIVIL)

E-mail: sayauzarni.kp@gmail.com

36 Comments

 1. ဘယ္သူ႕ကိုလက္ထပ္ရမလဲ က႑မွာဝင္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေမးခြန္းက ၂ ခုဆိုေတာ့ (၁) အိမ္ေထာင္ေရးကံၾကမၼာ (အသက္အပိုင္းအျခားဘာညာကိြကြေပါ႔ေလ) (၂) ဖူးစာရွင္ရဲ႕ ရုပ္ရည္ ကိုသိခ်င္ပါတယ္။ ဆႏၵဂဏန္းက ၁၁၁ ပါ။

 2. my date of birth is 31 dec 1985 tuesday born.
  i want to know about my future.espicially about work.

 3. နာမည္အရင္းက (—-)ပါ…ေမြးသကၠရာဇ္ ၀၂၊၁၂၊၁၉၇၂ စေန သမိီးပါ။လက္ရွိအလုပ္ကဆံပင္ညွပ္ဆိုင္ဖြင့္ထားပါတယ္၊ထိုင္းနိုင္ငံပူကက္ျမိဳ႕မွာပါ၊ဆိုင္မွာလုပ္ေနတဲ့အေျခာက္တေယာက္ကက်မ.မေကာင္းေၾကာင္းေဖာက္သည္ေတြကိုေျပာျပီးက်မဆိုင္နဲ႕အနီးမွာဘဲ့တျခားတေယာက္နဲ႕ေပါင္းျပီးဆိုင္ဖြင့္လိုက္ပါတယ္၊ေဖာက္သည္ေတြပါေခၚသြားပါတယ္။ဆိုင္မွာေဖာက္သည္အေဟာင္းေတြျပန္လာေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့မလဲ။အသစ္ေတြေတာ့လာေနပါတယ္။ေျပာရရင္ေတာ့ဆိုင္မွာလူပါးသြားတယ္ေပါ့ဆရာရယ္…..အဲဒါက်မရဲ႕ဆိုင္မွာေဖာက္သည္ေတြမ်ားလာေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့မလဲေဟာေပးေစခ်င္ပါတယ္။
  ဆိုင္နာမည္ကေတာ့ ပူကက္မွာက်မကိုလူတိုင္းက .မနိုင္.လို႕ေခၚပါတယ္..ဆိုင္နာမည္ကိုလဲ.မနိုင္.ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႕ဘဲ့ေပးထားပါတယ္..ေက်းဇူးျပဳျပီးတႏွစ္စာေဟာေပးပါယၾတာနည္းလဲေပးပါ…

  1. Ma Naing သို႔…
   လုပ္ငန္းမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာေတြ၊ ေဒါသထြက္စရာေတြၾကံဳရမယ္။ လုပ္ငန္း အျပိဳင္အဆိုင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အျပိဳင္အဆိုင္ အႏိုင္ရမည္။ ဆႏၵျပည့္မည္။ လုပ္ငန္းအျမတ္မွ အျမတ္အစြန္းရမည္။
   (10.11.2012) အတြင္း စီးပြားေရး ပံုမွန္ေကာင္းမည္။
   (10.11.2012) မွ (30.1.2013) အတြင္း စီးပြားေရးဝင္ေငြေတြေကာင္းမယ္။
   (30.1.2013) မွ (26.3.2013) ၾကား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာေတြေတြ႔ရမယ္။
   (26.3.2013) မွ (20.8.2013) ၾကား စီးပြားေရးဝင္ေငြေတြေကာင္းမယ္။
   ယၾတာကေတာ့ အေျခာက္ကို စစ္မႈထမ္းခိုင္းလိုက္ပါ။ Email ထဲမွာ ဆက္ဖတ္ပါ။

 4. ဆရာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူနဲ႕လက္ထပ္ရမလဲသိခ်င္ပါတယ္ဆရာ။ ဘယ္လိုမိန္းကေလးလဲ။ ရပ္၀းကလားအနီးကလား။အိမ္ေထာင္က်ကိန္းေကာရွိလားသိခ်င္ပါတယ္ဆရာ။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္အိမ္ေထာင္က်မလဲသိခ်င္ပါတယ္ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ေမြးသကရာဇ္က (3.9.1986) ဗုဒၶဟူးသား။ပုတိဘြားပါဆရာ။ ဆႏၵနကၡတ္က 7 ျဖစ္ပါတယ္ဆရာ။ေက်းဇူးျပဳျပီးေျဖၾကားေပးပါဆရာ။

  အစဥ္ေလးစားလွ်က္

 5. ကြ်န္ေတာ္က က်ဴရွင္ဆရာပါ။သင့္ေတာ္မယ့္အေဆာင္ယၾတာေလးကို ေက်းဇူျပဳၿပီး ညႊန္ၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ။

  1. အိပ္ရာဝင္ခါနီး ေခါင္းရင္းမွာ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းျပီး ဆုေတာင္းအိပ္ပါ။ မီးသတ္ကိုေတာ့ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားပါ။

 6. Singapore မွာ ACCA တက္ေနတာပါ။S Pass နဲ႕အလုပ္ရခ်င္ပါတယ္။ ဂဏန္းမွာ(၄၇)ပါ

  ACCA (14)ဘာသာလံဳးကို (၃)ႏွစ္အတြင္းၿပီးခ်င္ပါတယ္။အလုပ္နဲ႕ေက်ာင္း၂ခုစလံဳးမွာအဆင္ေျပခ်င္တာပါ။
  ဂဏန္းကေတာ့(၅၃)ပါ

   1. Dear Sayar, I have a two choice. 1 is metal fabricator and millwright .my number is 79.Please check for me think you very and have a nice day.

  1. Sayar, I live in Canada in since 1996.I have a good job. I can’t save money and also I am mechanic. Please, Sayar choose for me what kind of job I have to do.
   Thank you so much and have a nice day.

   1. Dear Mr.Khin,
    Please choose the jobs your choice and give a number within 249 for each job so that I can check and reply.
    Best regards,

 7. Dear Sayar, I have a two choice. 1 is metal fabricator and millwright .my number is 79.Please check for me think you very and have a nice day.

  1. ကိုခင္ေမာင္မ်ိဴးသို႔…
   metal fabricator ႏွင့္ millwright တို႔က တစ္ခုတည္းလား (သို႔) တစ္ခုစီလား။ တစ္ခုခ်င္းစီဆိုရင္ေတာ့ စူစုေပါင္း နံပါတ္ႏွစ္ခုေပးရမွာပါ။
   အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ။

 8. Dear sayar ,I work in own job , my sister , but staff is not stay long our office pls explain my problem, so i worry about that , pls ASAP to me we are address kamayut

  1. မလဲ့လဲ့မာသို႔..
   ႏွစ္​ဖက္​လံုးကို ၾသဇာ႐ွိတဲ့ စ​ေနသားသမီး (သို႔) စ​ေနနာမည္​ရွင္​ တစ္​ဦးဦးကို အကူအညီ ​ေတာင္​းပါ။ ​ေသာၾကာ​ေန႔ ၁၀း၄၅ မွာ ဝင္​ဒါမီယာထဲမွာရွိတဲ့ ဓာတ္​​ေပါင္​းစု​ေစတီရဲ႕ အဂၤါ​ေထာင္​့မွာ လက္ဖ​က္​ကိုးပြဲကပ္​ၿပီး လိုရာဆု​ေတာင္​းပါ။

 9. ဆရာ
  က်ြန္မကလက္ရွိေဆးဆိုင္ဖြင့္ထားပါတယ္
  ေဆးျဖန့္ခ်ီေရးကိုယ္စားလွယ္လုပ္ဖို႕စဥ္းစားထားပါတယ္
  ဒါေပမဲ႔ကုမၸဏီကေတာ့က်ြန္မလုပ္မယ္သိထားတာမဟုတ္ပါဘူး
  အသိတေယာက္ပါ
  က်ြန္မကသူ႕ကိုယ္စားလုပ္မွာပါ
  သူကနာမည္ခံေလာက္ပါပဲ
  အဲဒါအဆင္ေျပမေျပ ကိုသိခ်င္ပါတယ္
  ေလးစားစြာျဖင့္

  1. Nay Myo Aung သို႔…
   ေဗဒင္ပညာမွာ စီးပြားေရးဆိုေသာ ေဝါဟာရ မရွိပါ။ အလုပ္အကိုင္ စသည္ျဖင့္သာ ရွိပါသည္။ ေဗဒင္ဆရာ စဥ္းစား၍ရေသာ အလုပ္ကိုလည္း သင္တို႔လုပ္ခ်င္လား၊ လုပ္ႏိုင္လားလည္း ေဗဒင္ဆရာမသိပါ။ ဥပမာ- ေဗဒင္ဆရာက ေလယာဥ္ပ်ံ ဝယ္ေရာင္းလုပ္ပါဆိုလ်င္ သင္လုပ္ခ်င္ပါမည္ေလာ၊ လုပ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ သင့္အေနအထား အတိုင္းအတာကို ကၽြႏ္ုပ္မသိပါ။ အဲဒီလို ရမ္းေမးလ်င္ေတာ့ မဟာဘုတ္ အေပၚ(၃)လံုးစာ မိသြားပါလိမ့္မည္။ သင့္ဘဝတြင္ အက်ိဳးရွိလိုလ်င္ သင္လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ကို စဥ္းစားၿပီး အက်ိဳးေပးမေပး ေဗဒင္ဆရာႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းကသာလ်င္ သင္လိုခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေပလိမ့္မည္။

 10. ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ခ်င္ပါတယ္
  ဘယ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားနဲ႕ အက်ိဳးေပးမလဲ
  ဆႏၵဂဏန္းက ၇၅ပါ

 11. ဆႏၵဂဏာန္း(၅)ပါ အဂၤါသားႏွင့္လက္ထပ္လွ်င္ မည္သို႔ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာရႏိုင္မည္နည္း။ လိုအပ္လွ်င္ ယၾတာပါေပးပါရွင္

 12. ဆရာ ဗုဒၶဟူး သမီးပါ။၁၃.၃.၁၉၉၁ ပါ။ အခုသမီးခ်စ္​သူက​ေနာက္​တ​ေယာက္​ထားသြားပါတယ္​။သူက အဂၤါသားပါ ၇.၇.၁၉၉၀ ပါ။ သမီးဆီသူျပန္​လာမလာသိခ်င္​ပါတယ္​။သူနဲ႔သမီး ဖူးစာဆံု မဆံု သိခ်င္​ပါတယ္​ဆရာ
  ဆႏၵဂဏန္​း(၁၃)ပါ

 13. ဆရာကၽြန္ေတာ္က 12.10.1992 ဖြားပါဆရာတနလာၤသားပါလက္ရွိဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္အဆင္မေျပဘူးဆရာအဲဒါဘယ္ေတာ့ေလာက္အဆင္ေျပမလည္းသိခ်င္လို႔ပါဆရာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s