ေကာင္းၿခင္းခု သည္ခ်ိန္ခါ

ကိစၥရပ္ တစ္ခုက္ို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ေအာင္ၿမင္သူလည္းရွိမည္။ မေအာင္ၿမင္သူလည္းရွိမည္။ ေအာင္ၿမင္သည့္ အခါလည္းရွိမည္။ မေအာင္ၿမင္သည့္အခါလည္း ရွိမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ေအာင္ၿမင္သည့္ သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ေကာင္း အခါမွန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ ေအာင္ၿမင္သြားၾက၏။  မေအာင္ ၿမင္သည့္ သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ … More