ေကာင္းၿခင္းခု သည္ခ်ိန္ခါ

ကိစၥရပ္ တစ္ခုက္ို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ေအာင္ၿမင္သူလည္းရွိမည္။ မေအာင္ၿမင္သူလည္းရွိမည္။ ေအာင္ၿမင္သည့္ အခါလည္းရွိမည္။ မေအာင္ၿမင္သည့္အခါလည္း ရွိမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ေအာင္ၿမင္သည့္ သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ေကာင္း အခါမွန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ ေအာင္ၿမင္သြားၾက၏။  မေအာင္ ၿမင္သည့္ သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ ေကာင္း အခါမွန္ႏွင့္ မတိုက္ဆိုင္၍ က်ရွုံးသြားၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါတစ္ခု ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကရ၏။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ နတ္သားသည္ လည္း ၾကည့္ၿခင္းၾကီး (၅) ပါးၿဖင့္ ဘုရားၿဖစ္မည့္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ခဲ့ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဖက္က ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယကို အစြမ္းကုန္ ၿဖည့္တင္းထားၿပီး၊ အခ်ိန္ ေကာင္း အခါမွန္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္ တြင္ အသင့္ၿဖစ္ေစရန္ ၿပင္ဆင္ထားၾကရ၏။

ဘုရားေလာင္း အရင့္အမာၾကီးပင္လွ်င္ အခ်ိန္အခါ တစ္ခုကိုေစာင့္ခဲ့ရေပရာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွု လြန္ကဲသူမ်ား သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို မသိ၍ (သို႔) မေစာင့္ႏိုင္၍ (သို႔) မတိုက္ဆိုင္၍ က်ရွုံးသြားသူႏွင့္၊အခ်ိန္ အခါ တစ္ခုကုိသိ၍ (သို႔) ေစာင့္ႏိုင္၍ (သို႔) တိုက္ဆိုင္၍ ေအာင္ၿမင္သြားသူႏွစ္ဦးတြင္ မည္သူပို၍ အက်ိဳးရွိပါ သနည္း။

အခ်ိန္အခါ တစ္ခုကို ေကာင္းကင္ေပၚရွိေရြ႕ရွားသြားလာေနေသာ ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္၊ တာရာ တို႔ကလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ေနၾက၏။ မဟာဘုတ္ ထဲရွိ ေရြ႕ရွားသြားလာမွုမရွိ ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ- လက္ရွိ ေကာင္းကင္တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ေမထုန္ ရာသီတြင္ ေဖာက္ၿပန္ေနၿပီး၊ မိမိ၏ မူလဇာတာအရ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာသြားၿခင္းၿဖင့္ ကရကဋ္ ရာသီသို႔ ေရာက္မွ စာေမးပြဲ ေအာင္ၿမင္မည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္၊ ယၾတာ၊ န၀င္းစီးၿခင္းၿဖင့္ ေမထုန္ရာသီရွိ အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ၾကီးအား ကရကဋ္ ရာသီသို႔ ေရာက္ေအာင္ သင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

ေကာင္းကင္ေပၚရွိ ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္၊ တာရာ တို႔က သင္၏မူလ ဇာတာေပၚတြင္သာ အဓိက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ ကိုင္ေနေပရာ သင္သည္ လည္း မိမိ၏ ေမြးခ်ိန္အရ တြက္ခ်က္ထားေသာ မူလဇာတာ တစ္ေစာင္ေတာ့ ရွိထားရန္ လိုအပ္ေလသည္။ မူလဇာတာ တစ္ေစာင္ဖြဲ႔ရန္ အတြက္ ေမြးေန႔၊ ေမြးခ်ိန္၊ ေမြးဖြားရာေဒသ တို႔သာလိုအပ္ေပရာ သိပ္ခက္ခဲသည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ပညာရွင္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ အကူအညီ ေတာင္းရံုႏွင့္ ရႏိုင္ပါသည္။ On Line ေပၚတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႔လိုလွ်င္လည္း (ဤေနရာကိုႏွိပ္၍) ဖြဲ႔ႏိုင္ပါသည္။

သင့္တြင္ ေမြးဇာတာတစ္ေစာင္ရွိၿပီ ဆိုလွ်င္ေတာ့ သင္၏ ဘ၀ခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္အတြက္ လမ္းၿပေၿမပံုံု(Road Map) တစ္ခု ရရွိၿပီ ၿဖစ္ေပေတာ့သည္။ သင္၏ေမြးဇာတာရွိ ရာသီစက္ကိုု ေအာက္ပါပံုႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့့္္ လိုက္ပါ။

ဇာတာမ်ားတြင္ လဂ္ကို  “လ” ဟုေဖာ္ၿပၿပီး၊ Computer ဇာတာမ်ားတြင္ လဂ္ကို  “A” (သို႔)“As” ဟုေဖာ္ၿပၾကသည္။ သင္၏ဇာတာ ရာသီစက္တြင္ “လ” (သို႔) “A” (သို႔)“As” သည္ မိႆရာသီတြင္ ရွိလွ်င္ သင္သည္ မိႆလဂ္ ပိုင္ရွင္ၿဖစ္သည္။ လဂ္သခင္ (၀ါ) ရာသီအိမ္ပိုင္ရွင္ ၿဂိဳဟ္မွာ ၃-ဂၤါၿဖစ္သည္။ “လ” (သို႔) “A” (သို႔)“As” သည္ တူရာသီတြင္ ရွိလွ်င္ သင္သည္ တူလဂ္ ပိုင္ရွင္ၿဖစ္သည္။ လဂ္သခင္ (၀ါ) ရာသီအိမ္ ပိုင္ရွင္ၿဂိဳဟ္မွာ ၆-ၾကာ ၿဖစ္သည္။ ဤမွ်ေလာက္ဆိုလွ်င္ ၾကည့္တတ္ေလာက္ေပမည္။ ရာသီအိမ္ပိုင္ရွင္ၿဂိဳဟ္ မ်ားကို မိႆရာသီမွ စ၍ နာရီလက္တံ ေၿပာင္းၿပန္အတိုင္း “စ၊ သာ၊ ေရႊ၊ ကူ၊ အင္း၊ ၀၊ သူ၊ ဆန္၊ ၿဖဴ၊ တစ္၊ တင္း၊ ေပး” ဟုဆိုသည့္ လကၤာကို သင္ၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။ အထက္ပါ ရာသီအိမ္ရွင္ ဇယားကိုၾကည့္လွ်င္ ၁-ေႏြ ႏွင့္ ၂-လၤာ မွလဲြ၍ က်န္ေသာ ၃-ဂၤါ၊ ၄-ဟူး၊ ၅-ေတး၊ ၆-ၾကာ၊ ၀-ေန တို႔သည္ ႏွစ္ရာသီစီ ပိုင္ဆိုင္သည္ကို ေတြ႔ၾကရေပမည္။

အေရွ႕တိုင္း နကၡတ္ပညာတြင္ ၁-ေႏြ၊ ၂-လၤာ၊ ၃-ဂၤါ၊ ၄-ဟူး၊ ၅-ေတး၊ ၆-ၾကာ၊ ၀-ေန၊ ၈-ဟု၊ ၉-ကိတ္ ဟူ၍ ၿဂိဳဟ္ (၉) လံုးၿဖင့္သာ တြက္ခ်က္ ေဟာေၿပာ ၾက၏။ ၄င္း ၿဂိဳဟ္ (၉) လံုးတြင္ ႏွစ္ရာသီစီ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပဥၥတားၿဂိဳဟ္မ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ၃-ဂၤါ၊ ၄-ဟူး၊ ၅-ေတး၊ ၆-ၾကာ၊ ၀-ေန ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ေဖာက္ၿပန္၍ ေနာက္ၿပန္သြား လာေလ့ ရွိၾက၏၊(၀ါ) ၀ၾကက်င့္ၾက၏။ (မွတ္ခ်က္။          ။အမွန္တကယ္ေနာက္ၿပန္ သြားၿခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ)။ ႏွစ္ အသီးသီး အတြက္ ၄င္းၿဂိဳဟ္တို႔ ၀ၾကက်င့္သည့္ ရက္မ်ားကို American ၿဂိဳဟ္သြား ၿပကၡဒိန္မွ ထုတ္ႏွုတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ဇယားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပ လိုက္ ပါသည္။

2010 ခုႏွစ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္မ်ား ၀ၾကသြားသည့္ ရက္မ်ား

ၿဂိဳဟ္ ၀ၾကသြားသည့္ ရက္မ်ား
၃-ဂၤါ (၁-၁-၂၀၁၀) မွ (၉-၃-၂၀၁၀) ထိ၊
၄-ဟူး (၁-၁-၂၀၁၀) မွ (၁၄-၁-၂၀၁၀) ထိ၊ (၁၈-၄-၂၀၁၀) မွ (၁၀-၅-၂၀၁၀) ထိ၊

(၂၀-၈-၂၀၁၀) မွ (၁၁-၉-၂၀၁၀) ထိ၊ (၁၀-၁၂-၂၀၁၀) မွ (၂၉-၁၂-၂၀၁၀) ထိ၊

၅-ေတး (၂၃-၇-၂၀၁၀) မွ (၁၈-၁၁-၂၀၁၀) ထိ၊
၆-ၾကာ (၈-၁၀-၂၀၁၀) မွ (၁၉-၁၁-၂၀၁၀) ထိ၊
၀-ေန (၁၃-၁-၂၀၁၀) မွ (၃၀-၅-၂၀၁၀) ထိ၊

2011 ခုႏွစ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္မ်ား ၀ၾကသြားသည့္ ရက္မ်ား

ၿဂိဳဟ္ ၀ၾကသြားသည့္ ရက္မ်ား
၃-ဂၤါ မရွိပါ။
၄-ဟူး (၃၀-၃-၂၀၁၁) မွ (၂၂-၄-၂၀၁၁) ထိ၊

(၃-၈-၂၀၁၁) မွ (၂၅-၈-၂၀၁၁) ထိ၊

(၂၄-၁၁-၂၀၁၁) မွ (၁၃-၁၂-၂၀၁၁) ထိ၊

၅-ေတး (၃၀-၈-၂၀၁၁) မွ (၂၄-၁၂-၂၀၁၁) ထိ၊
၆-ၾကာ မရွိပါ။
၀-ေန (၂၆-၁-၂၀၁၁) မွ (၁၂-၆-၂၀၁၁) ထိ၊

(မွတ္ခ်က္။    ။ႏွစ္စဥ္ထြက္ရွိေသာ ေ၀ဒၿပကၡဒိန္ မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္ရွုႏိုင္ပါသည္။)

အခါေပး စည္းမ်ဥ္းေပါင္း ေၿမာက္မ်ားစြာ ရွိ၏။ စာဖတ္သူတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ လက္ေတြ႔ အသံုးခ် ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ၿပ လိုက္ရပါ သည္။

“အခါေပးစဥ္းမ်ဥ္းမ်ား”

(၁)။    လဂ္သခင္ၿဂိဳဟ္ ၀ၾကသြားသည့္ ရက္မ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ စတင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရ။

ဇာတာဖြဲ႔ၿပီးသြား၍ ဥပမာ-သင္သည္ မိႆလဂ္ ပိုင္ရွင္ၿဖစ္လွ်င္ လဂ္သခင္ၿဂိဳဟ္သည္ ၃-ဂၤါ ၿဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါဇယားမ်ား ကို ၾကည့္၍ လဂ္သခင္၃-ဂၤါ ၿဂိဳဟ္ ၀ၾကသြားသည့္ ရက္မ်ားတြင္ အခ်စ္ေရးမွစ၍ ဒံုးပ်ံလႊတ္မည့္ ကိစၥအဆံုး မည္သည့္ကိစၥကိုမွ စတင္ အေကာင္ အထည္ မေဖာ္သင့္ေပ။ ဆံုးရွုံးမွုမ်ား၊ ခရီးဆံုး တိုင္မေရာက္ ၿခင္းမ်ားႏွင့္သာ ၾကံဳေတြ႔ ရေပလိမ့္မည္။ အထက္ပါ ဥပေဒသ ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္လက္ေတြ႔ စမ္း သပ္ခဲ့၏။ နီးစပ္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ ခဲ့၏။ မိမိ၏ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယတို႔ ေဖာက္ၿပန္၍ ေနာက္ၿပန္ဆုတ္ေနေသာ ကာလ ၿဖစ္ေလရာ ဆံုးရွုံးမွုမ်ား၊ ခရီးဆံုးတိုင္မေရာက္ ၿခင္းမ်ားႏွင့္ သာၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၃-ဂၤါ ၿဂိဳဟ္ ၀ၾကမသြားသည့္ ရက္မ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္လွ်င္ ေအာင္ၿမင္မည္လားဟု ေမးႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ေအာင္ၿမင္ၿခင္မွ ေအာင္ၿမင္ပါလိမ့္မည္။ အခါေပး စည္းမ်ဥ္းတို႔သည္ ေၿမာက္မ်ားစြာရွိ ေလရာ သန္႔ရွင္းေသာ အခ်ိန္သည္ အလြန္ပင္ နည္းလွ၏၊ ရွားပါးလွ၏၊ တိုေတာင္း၏ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယတို႔ အတည့္သြားေနေသာ ကာလၿဖစ္ေလရာ ေအာင္ၿမင္ဖို႔ ရာခိုင္ႏွုံး အလြန္မ်ားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ အက်ိဳးေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ လုပ္ကိုင္ၾကပါရန္ ႏွင့္ သင္၏အက်ိဳး အတြက္ အထက္ပါဥပေဒသ ကိုပါ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ တင္ၿပလိုက္ရ ေပသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။)

ဆရာဦးဇာနည္(K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni.kp@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s