အဂၤဝိဇၨာ အခါဇယားမ်ား

            အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္ၾကီးတြင္ အခါပိုင္းၿခင္းမွန္ကန္မွသာ အေဟာပိုင္း၊ ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္ပိုင္း စသည့္ ဝိဇၨာမယပညာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေပမည္။ တစ္လႏွင့္ တစ္လ  ေနထြက္ေနဝင္နာရီမ်ား ကြဲၿပားၿခားနားရကား    လတိုင္း ေန႔တိုင္း မနက္ (၆း၀၀) နာရီမွ စတင္၍ အခါပိုင္းၿခားလ်င္ စင္ၾကယ္ မွန္ကန္ေသာအခါမ်ား ရမည္မဟုတ္ေပ။

          ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ဘဒႏၱေဒဝိႏၵေရးသားေသာ “မဟာကာလၾကီး ဋီကာသစ္က်မ္း” စာမ်က္ႏွာ (၃၂/၃၃) ပါ လအလိုက္ အဂၤဝိဇၨာ အခါပိုင္းပံု ဇယားမ်ားကိုေဖာ္ၿပ အပ္ပါသည္။ မွန္ကန္စင္ၾကယ္ေသာ အခါမ်ား ကိုရ၍ သင္တို႔၏ အလိုဆႏၵမ်ား ၿပည့္ဝပါေစသတည္း။

                   “ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ဖဟ္ရႈပါ။”

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s