မုန္တိုင္းၾကီးမ်ားအႏၲရာယ္ႏွင့္ ၿမန္မာၿပည္

မုန္တိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္ေမ့ေနပါသည္။ (၁၀.၇.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ Shwe FM ကိုနားေထာင္ေနရင္း မိုး/ဇလ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္မွ မိုးေလဝသ အေၾကာင္းမ်ားကို ေၿပာသံကိုၾကားရေတာ့မွ နာဂစ္ ႏွင့္ ဂီရိမုန္တိုင္းမ်ားကို ၿပန္လည္သတိရရင္း၊ ၿမန္မာၿပည္တြင္ နာဂစ္၊ ဂီရိ တု႔ိကဲ့သို႔ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ၾကီးမ်ား ရွိ မရွိကို ေဗဒင္ပညာၿဖင့္ သုံးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။

Astro Data

Date             : 10, July, 2012(Tue)

Time             : 15:39:00

Place            : Yangon                  Lat:16  ံN 47’                    Long: 096  ံE 12’

Random No   : 121

Question       : ၿမန္မာၿပည္တြင္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ၾကီးမ်ား ရွိမလား။

အထက္ပါ Astro data မ်ားကို KP Horary ဇာတာဖြဲ႔ေသာအခါ၊  ေအာက္ပါ KP ဟူးရား ဇာတာကို ရရွိပါသည္။

ဥပေဒသ

        မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ ၿဖစ္၍ (၆)တန္႔ဘာဝကို သုးံသပ္သည္။ (၆)တန္႔ဘာဝ ဘုတၱိနကၡတ္သခင္ၿဂိဳဟ္ သည္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ၿဖစ္၍ ၄င္းပိုင္ ဗုဒၶဟူးနကၡတ္၊ ဗုဒၶဟူးဘုတၱိ နကၡတ္တို႔ကို စီးထားပါသည္။ ဗုဒၶဟူးသည္ (၁၀)တန္႔တြင္ရပ္၍ (၁)တန္႔ ႏွင့္ (၁၀)တန္႔ ပိုင္ရွင္ၿဖစ္သည္။

စိုးမိုးၿဂိဳဟ္မ်ား

လဂ္သခင္ၿဂိဳဟ္ – ၃-ဂၤါ ၿဂိဳဟ္

လဂ္စီးနကၡတ္  –  ၀-ေန ၿဂိဳဟ္

စန္းသခင္ၿဂိဳဟ္ –  ၅-ေတး ၿဂိဳဟ္

စန္းစီးနကၡတ္   –  ၄-ဟူး ၿဂိဳဟ္

ေန႔သခင္ၿဂိဳဟ္  –  ၃-ဂၤါ ၿဂိဳဟ္

ဒသာၿဂိဳဟ္မ်ား

        လက္ရွိ စားေနေသာ ၄-ဟူး ထူလ၊ ၄-ဟူး ဘုတၱိဒသာသည္ (၁၇.၁၂.၂၀၁၄) အထိ စားမည္္။ ၄-ဟူး အေၾကာင္းက အထက္တြင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။ ၄-ဟူး သည္ စိုးမိုးၿဂိဳဟ္တြင္ပါသည္။

Conclusion

        (၁၇.၁၂.၂၀၁၄) အတြင္း ၿမန္မာၿပည္တြင္ နာဂစ္၊ ဂီရိ တို႔ကဲ့သို႔ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ၾကီးမ်ား မရွိပါ။

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Facebook: sayauzarni  kp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s