အထက္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ အဆင္ေၿပဖို႔

       ဝန္ထမ္းလုပ္သူမ်ား အထက္လူၾကီးမ်ားက ၿငိဳၿငင္ေနမယ္၊ အထင္လြဲေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထက္ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ အဆင္ေၿပဖို႔ မိမိေမြးနံရဲ႕ စတုရန္းအၿမစ္ လက္တစ္ဆစ္ကို ကိုယ္နဲ႔မကြာေဆာင္ထားရင္ အဆင္ေၿပမယ္လို႔ အဂၤဝိဇၨာက်မ္းမ်ားက ၿပဆိုထားပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဇယား နဲ႔ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

ေမြးနံ

ေဆာင္ရမည့္ စတုရန္းအၿမစ္

၁-ေႏြ

ရြက္လွ၊ ရဲယိုၿမစ္၊ ဝါးသား၊ ရွားေစာင္း စသည့္ ၄-ဟူးနံ အၿမစ္မ်ား။

၂-လၤာ

ပ်ဥ္းမသား၊ ပိန္းသား၊ ပိေတာက္သား၊ ေပါက္သား စသည့္ ၅-ေတးနံ အၿမစ္မ်ား။

၃-ဂၤါ

သီးသားအၿမစ္၊ သီဟိုဠ္ၿမစ္ စသည့္ ၆-ၾကာနံ အၿမစ္မ်ား။

၄-ဟူး

ဒန္း၊ ထန္း၊ ထေနာင္း စသည့္ ၀-ေနနံ အၿမစ္မ်ား။

၅-ေတး

အုန္းၿမစ္၊ အင္ၿမစ္ စသည့္ ၁-ေႏြနံ အၿမစ္မ်ား။

၆-ၾကာ

ကံေကာ္ၿမစ္၊ ၾကိမ္ၿမစ္၊ ၾကံၿမစ္ စသည့္ ၂-လၤာနံ အၿမစ္မ်ား။

၀-ေန

ဆီးၿမစ္ စသည့္ စသည့္ ၃-ဂၤါနံ အၿမစ္မ်ား။

အားလံုး  အဆင္ေၿပႏိုင္ၾကပါေစ။

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s