၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း အလုပ္ေလ်ာက္ရန္

     

        ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း အလုပ္ေလ်ာက္ရန္ မဂၤလာအခ်ိန္မ်ားကို K.P နကၡတ္နည္း စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိေတာ့ အကိ်ဳးရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္”

ေန႔စြဲ

အခ်ိန္

ဦးစားေပး

15.9.2012

13:03:15

(ပ)

“မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္”

ေန႔စြဲ

အခ်ိန္

ဦးစားေပး

15.9.2012

12:54:06

(ဒု)

27.9.2012

13:53:10

(ဒု)

“Singapore ၿမိဳ႕အတြက္”

ေန႔စြဲ

အခ်ိန္

ဦးစားေပး

26.9.2012

12:09:24

(ဒု)

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

1 Comment

  1. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ..ဆရာေျပာသလိုလုပ္ပါ့မယ္၊ပစ္တိုင္းေထာင္ရုပ္ကထိုင္းမွာမေတြ႕ပါဘူးျမန္မာျပည္ကိုမွာရမယ္….ကံ့ေကာ္ညႊန္႕လဲရွာရခက္မယ္ထင္တယ္ၾကိဳးစားပါ့မယ္
    ဆရာ႕ေက်းဇူးမေမ့ပါ..ေအာင္ျမင္ရင္အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္……မနိုင္-ေခတၱ.ပူကက္ျမိဳ႕၊ထိုင္းနိုင္ငံ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s