အခိုက္ထုတ္ျခင္း

                အခိုက္ထုတ္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ အဂၤဝိဇၨာအခါတစ္ခုရဲ႕ အခိုက္မွာရွိတဲ့ၿဂိဳဟ္ကိုထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းျခင္းေတြျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ အဂၤဝိဇၨာက်မ္းက ဆိုလိုထား ပါတယ္။                            အခါအလိုက္ အခိုက္မွာရွိတဲ့ထုတ္ရမယ့္ၿဂိဳဟ္ေတြနဲ႔၊ စြန္႔ရမယ့္အရပ္ေတြကို ေအာက္မွာဇယားနဲ႔ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္-                 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကံေတြပိတ္ေနတယ္၊ ဘာလုပ္လုပ္အဆင္မေျပဘူး၊ ဘာေတြမ်ားပိတ္ေနသလဲလို႔ သိျခင္စိတ္အရမ္းျပင္းျပလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အထက္ကဇယား … More