ကေမၻာဇဘဏ္သတင္းႏွင့္ K.P ပညာ

               ကေမၻာဇဘဏ္သတင္း အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဆရာဗိုလ္ မွလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုသံုးသပ္ တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း K.P ပညာျဖင့္ ထပ္မံ၍ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။ Astro Data Date: 7.10.2012(Sun)                   Time: 00:25:24 (M.S.T) Random … More