ကေမၻာဇဘဏ္သတင္းႏွင့္ K.P ပညာ

               ကေမၻာဇဘဏ္သတင္း အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဆရာဗိုလ္ မွလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုသံုးသပ္ တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း K.P ပညာျဖင့္ ထပ္မံ၍ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။

Astro Data

Date: 7.10.2012(Sun)                   Time: 00:25:24 (M.S.T)

Random No: 30                 Place: Yangon

Query: ကေမၻာဇဘဏ္သတင္းမွန္မလား?

အထက္ပါ Astro Data မ်ားကို K.P ဟူးရားဇာတာဖြဲ႔လ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိမည္-

ဥပေဒသ

        K.P ဥပေဒသအရ ၾကားေသာသတင္းမွန္ မမွန္ကို ၃-တန္႔ Sub-lord ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရသည္။ အကယ္၍ ၃-တန္႔ Sub-lordသည္-

(၁)။ ၅-ေတးျဖစ္ပါက- သတင္းမွန္ျဖစ္သည္။

(၂)။ ၃-ဂၤါျဖစ္ပါက    – သက္သက္ေခ်ာက္တြန္းေသာသတင္းျဖစ္သည္။

(၃)။ ၀-ေနျဖစ္ပါက  – သတင္းမွားျဖစ္သည္။

ယခုဇာတာတြင္ ၃-တန္႔ Sub-lordသည္ ၈-ဟုျဖစ္သည္ ။(High Light ျဖင့္ျပထားပါသည္)။ ၈-ဟုၿဂိဳဟ္သည္ အိမ္ပိုင္မရွိသည့္အတြက္ –

(က)။ ပူးေသာၿဂိဳဟ္၏အလုပ္ကို ပထမ။

(ခ)။ ျမင္ေသာၿဂိဳဟ္၏ အလုပ္ကိုဒုတိယ။

(ဂ)။ စီးနကၡတ္ၿဂိဳဟ္၏ အလုပ္ကို တတိယ။

(ဃ)။ ရာသီအိမ္ရွင္္ၿဂိဳဟ္၏ အလုပ္ကို စတုတၳ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပမည္။

          အထက္ပါဇာတာတြင္ ၈-ဟုၿဂိဳဟ္သည္ (214 ံ13’ 46”) တြင္က်ေရာက္၍ ၃-ဂၤါၿဂိဳဟ္ (215 ံ47’ 32”)ႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးယွဥ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၈-ဟုုၿဂိဳဟ္သည္ ၃-ဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ ၿဗိစၧာရာသီတြင္ ရပ္ေန၍ ၃-ဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အလုပ္ကိုလုပ္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ဥပေဒ (၂)၊ (က)၊ () တို႔အရ ၾကားေသာသတင္းသည္ သက္သက္ေခ်ာက္တြန္းေသာသတင္းျဖစ္သည္။

        ဥပေဒသ (ခ)အရ ၅-ေတးႏွင့္ အျမင္အံသာအတြင္းမရွိ၍ ၈-ဟုၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ျမင္ေသာၿဂိဳဟ္မရွိ။ ၈-ဟုၿဂိဳဟ္သည္ ၀-ေနနကၡတ္၊ ၀-ေနဘုတၱိနကၡတ္တို႔ကို စီးနင္းထားရာ ဥပေဒသ (၃) ႏွင့္ (ဂ) အရ သတင္းမွားျဖစ္သည္။

Conclusion

        ကေမၻာဇဘဏ္သတင္းသည္ သက္သက္ေခ်ာက္တြန္းေသာသတင္းျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းမွားျဖစ္သည္။

 (ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ ပါတ္သက္မႈမရွိပါ။ ေဗဒင္အျမင္ရႈေထာင့္မွ ရိုးစင္းစြာသံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s