နိမိတ္ယူျခင္း၏အဖြင့္

          အဂၤဝိဇၨာဋီကာၾကီး၊ တတိယတြဲလာ နိမိတ္ယူျခင္း၏အဖြင့္ပညာခန္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  “ေကာင္းေသာ ဣဌာရံု နိမိတ္တို႔ကိုျပျခင္း”           အၾကင္အခါ၌ ဆိုလတၱံ႔ေသာ နိမိတ္တို႔ကို ျမင္၏ၾကား၏၊ ထိုအခါ၌ ေကာင္းေသာနိမိတ္၊ ေကာင္းေသာ လကၡဏာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္အံ့ဟု အၿမဲမွတ္၊ ထိုနိမိတ္တို႔ကား… … More