လက္ကိုခိုင္ခိုင္ယွက္မယ္

“ စိတ္ညစ္တယ္အစ္ကိုရာ….ေကာင္မေလးနဲ႔လည္းအဆင္မေျပဘူး…” “ ဘာျဖစ္လို႔လဲကြ” “ ေတြ႔တိုင္းၾကပ္တယ္ အစ္ကိုရာ…ေတြ႔ရတာမေပ်ာ္ေတာ့ဘူး” “ မင္း နာမည္က” “ x x x x x x ” “ မင္းေကာင္မေလး … More