ေနရစ္ခဲ့ေတာ့ ကုဋေရ…

WERCO021

              သတို႔သားရဲ႕ေနအိမ္မွာ ထိမ္းျမားမဂၤလာ အခမ္းအနားျပဳလုပ္တာကို “အာဝါဟ” မဂၤလာလို႔ေခၚၿပီး၊ သတို႔သမီးရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ထိမ္းျမားမဂၤလာ အခမ္းအနားျပဳလုပ္တာကိုေတာ့ “ဝိဝါဟ” မဂၤလာလို႔ေခၚပါတယ္။ သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သမီး ေနအိမ္မွာ မဟုတ္ပဲ အျခားၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေနရာ အေဆာက္အဦးမွာ မဂၤလာ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္တာကိုေတာ့ “စရ” မဂၤလာလို႔ေခၚပါတယ္။

                ဟိုးတုန္းက သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သမီးေတြရဲ႕ ဇာတာကို တိုက္ဆိုက္စစ္ေဆးရာမွာ ကုဋ(၁၂)ပါးနဲ႔ တိုက္္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကပါတယ္။ အခုလည္းပဲ ဒီကုဋ(၁၂)ပါးနဲ႔ပဲ  တိုက္္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ (၈)ခ်က္က အေရးၾကီးပါတယ္။ ကုဋ (၁၂)ပါးကေတာ့-

(၁) ဒိနကုဋ

              သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သမီးတို႔ရဲ႕ စန္းယွဥ္နကၡတ္ခ်င္း သင့္မသင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတို႔သမီးရဲ႕ စင္နကၡတ္မွ စတင္ ေရတြက္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ သတို႔သမီးရဲ႕ စင္နကၡတ္မွ သတို႔သားရဲ႕ စင္နကၡတ္ထိ နကၡတ္လံုးေရကို ေရတြက္ၿပီး (၉)နဲ႔ စားပါ။ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၇ ၾကြင္းလ်င္ မေကာင္းပါ။ ၂၊ ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၀ ၾကြင္းလ်င္ ေကာင္းပါတယ္။

(၂) ဂဏကုဋ

        သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သမီးတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ဝါသနာတို႔ တူမတူ စစ္တာပါ။

ေဒဝဂဏ လို႔ေခၚတဲ့ နတ္အမ်ိဳး ၊ မႏုႆဂဏ လို႔ေခၚတဲ့ လူအမ်ိဳး ၊  ရကၡႆဂဏ လို႔ေခၚတဲ့ ဘီလူးအမ်ိဳးဆိုၿပီး ဂဏ(၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။

          နတ္အမ်ိဳးက စိတ္ေနစိတ္ထား ေကာင္းတယ္။ လူအမ်ိဳးက အေကာင္းအဆိုး ေရာေႏွာၿပီး၊ ဘီလူးအမ်ိဳးကေတာ့ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္၍  ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပဳလုပ္တတ္ေသာ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီလို စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ ကြဲျပားမႈကို စန္းယွဥ္နကၡတ္မွ ညႊန္ျပပါတယ္။ [ ကၽြန္ေတာ္က ေတာ့ သရဝဏ္နကၡတ္နဲ႔ စန္းယွဥ္ေမြးဖြားလာလို႔ ‘နတ္’ နကၡတ္ ျဖစ္ပါတယ္။]

          နတ္အမ်ိဳးအစား စင္နကၡတ္႐ိွသူ အခ်င္းခ်င္း၊ လူအမ်ိဳးအစား စင္နကၡတ္႐ိွသူ အခ်င္းခ်င္း၊ ဘီလူးအမ်ိဳးအစား စင္နကၡတ္႐ိွသူ အခ်င္းခ်င္းတို႔ ကေတာ့ စ႐ိုက္ခ်င္း ဝါသနာခ်င္းတူလို႔ ေပါင္းဖက္ႏိုင္ၾက ပါတယ္။

          နတ္္နကၡတ္၊  လူနကၡတ္မွာ ဖြားျမင္တဲ့ သတို႔သားနဲ႔  ဘီလူးနကၡတ္မွာ  ဖြားျမင္တဲ့ သတို႔သမီးတို႔ ေပါင္းဖက္ရန္ မသင့္ပါ။  နတ္္နကၡတ္မွာ ဖြားျမင္တဲ့ သတို႔သမီးကေတာ့ ဘယ္နကၡတ္နဲ႔မဆို စန္းယွဥ္ေမြးဖြားတဲ့ သတို႔သားနဲ႔ ေပါင္းဖက္ရန္သင့္ပါတယ္။

                  ဂဏကုဋ ညီညြတ္ျခင္းမရွိတဲ့ သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သမီးတို႔ ေပါင္းဖက္ရင္ စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ပဲ မၾကာခဏ ခိုက္ရန္ျဖစ္ေနတတ္ ပါတယ္။

          နတ္္နကၡတ္၊  လူနကၡတ္၊ ဘီလူးနကၡတ္ေတြကို ေအာက္မွာ ဇယားနဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္-

နတ္္နကၡတ္

လူနကၡတ္

ဘီလူးနကၡတ္

၁။         အာသဝနီ ၂။        ဘရဏီ ၃။       ၾကတၱိကာ
၅။         မိဂသီ ၄။        ေရာဟဏီ ၉။       အသလိႆ
၇။        ပုႏၷဖုသွ် ၆။        အျဒ ၁၀။     မာဃ
၈။        ဖုသွ် ၁၁။      ျပဳဗၺဖလဂုနီ ၁၄။     စိၾတ
၁၃။      ဟႆတ ၁၂။      ဥတၱရဖလဂုနီ ၁၆။     ဝိသာခါ
၁၅။     သြာတိ ၂၀။      ျပဳဗၺသာဠ္ ၁၈။     ေဇဌ
၁၇။     အႏုရာဓ ၂၁။      ဥတၱရာသာဠ္ ၁၉။     မူလ
၂၂။     သရဝဏ္ ၂၅။      ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္ ၂၃။     ဓနသိဒၶ
၂၇။     ေရဝတီ ၂၆။      ဥတၱရဘျဒပိုဒ္ ၂၄။     သတဘိသွ်

(၃) မဟိႏၵရကုဋ

        သတို႔သားရဲ႕ စင္နကၡတ္ဟာ သတို႔သမီးရဲ႕ စင္နကၡတ္မွ ေရတြက္လို႔ (၄)လံုးေျမာက္၊ (၇)လံုးေျမာက္၊ (၁၀)လံုးေျမာက္၊ (၁၃)လံုးေျမာက္၊ (၁၉)လံုး ေျမာက္၊ (၂၂)လံုးေျမာက္ (သို႔) (၂၅)လံုးေျမာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရင္ ေကာင္းပါတယ္။

          မဟိႏၵရကုဋ သင့္္ျမတ္ရင္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ တိုးတက္ၿပီး အသက္႐ွည္ပါလိမ့္မယ္။

(၄) တၳိဒီကုဋ

        သတို႔သားရဲ႕ စင္နကၡတ္ဟာ သတို႔သမီးရဲ႕ စင္နကၡတ္မွ (၉)လံုးေက်ာ္ရင္ ေကာင္းပါတယ္။

(၅) ေယာနိကုဋ

                ေယာနိဆိုတာကေတာ့ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ေယာနိကုဋက လိင္အဂၤါဇာတ္ သင့္ျမတ္မႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးတာပါ။ နကၡတ္ေတြကို ေယာက်္ားနကၡတ္၊ မိန္းမ နကၡတ္ဆိုၿပီး ခြဲရပါမယ္။ ေအာက္မွာ ဇယားနဲ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္-

စဥ္

ေယာက်္ားနကၡတ္

မိန္းမ နကၡတ္

ေယာနိအမ်ိဳးအစား

၁။

အာသဝနီ သတဘိသွ် ျမင္း

၂။

ဘရဏီ ေရဝတီ ဆင္

၃။

ဖုသွ် ၾကတၱိကာ သိုး(ဆိတ္)

၄။

ေရာဟဏီ မိဂသီ ေျမြ

၅။

မူလ အျဒ ေခြး

၆။

အသလိႆ ပုႏၷဖုသွ် ေၾကာင္

၇။

မာဃ ျပဳဗၺဖလဂုနီ ၾကြက္

၈။

ဥတၱရဖလဂုနီ ဥတၱရဘျဒပိုဒ္ ႏြား

၉။

သြာတိ ဟႆတ ကၽြဲ

၁၀။

ဝိသာခါ စိၾတ က်ား

၁၁။

ေဇဌ အႏုရာဓ သမင္

၁၂။

ျပဳဗၺသာဠ္ သရဝဏ္ ေမ်ာက္

၁၃။

ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္ ဓနသိဒၶ ျခေသၤ့

၁၄။

ဥတၱရာသာဠ္ ေျမြပါ

သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သမီး ေယာက်္ားနကၡတ္နဲ႔ မိန္းမနကၡတ္တို႔ ျဖစ္လ်င္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

[အေသးစိပ္ကိုေတာ့ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။]

(၆) ရာသီကုဋ

        သတို႔သားန႔ဲ သတို႔သမီးတို႔ရဲ႕ စန္းရပ္တည္ေနေသာ ရာသီအေနအထားကို ၾကည့္႐ႈတာပါ။    သတို႔သမီးရဲ႕ စန္းရပ္တည္ေနေသာ ရာသီကေန သတို႔သားရဲ႕ စန္းရပ္တည္ေနေသာ ရာသီကို ဘယ္ႏွစ္တန္႔က်လဲလို႔ ေထာက္ၾကည့္တာပါ။  ၾကီးပြားမလား၊ အသက္ရွည္မလား၊ ဒုကၡေရာက္မလား စသည္ျဖင့္ေပါ။့

        [အေသးစိပ္ကိုေတာ့ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။]

(၇) ရာသီအဓိပတိကုဋ (သို႔) ျဂဟမိတၱကုဋ

        စန္းရပ္တည္ေနတဲ့ ရာသီသခင္ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးတာပါ။ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္သေဘာ ထားခ်င္း တူညီမႈ ရွိမရွိကို စစ္တာပါ။

(၈) ဗ်ာသကုဋ (ေဝႆကုဋ)

            ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးအၾကား ဆြဲေဆာင္မႈ၊ ေျပာဆိုဆံုးမလြယ္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးတာပါ။ စန္းရပ္တည္ေသာ ရာသီမ်ား အ႐ႈံးအႏိုင္ကို ၾကည့္ၿပီး တြက္ခ်က္ရပါတယ္။

(၉) ရဇၨကုဋ

        အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေသာ အခ်ိန္မွာ ခိုင္ၿမဲမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးတာပါ။

(၁၀) ေဝဓကုဋ

        အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီး ရွိမရွိ စစ္ေဆးတာပါ။

(၁၁) ဝါနကုဋ

        တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ထား ရွိမရွိကို စစ္ေဆးတာပါ။

(၁၂) နဒီကုဋ

          နဒီသည္ ႏွလံုးခုန္ျခင္း (သို႔) အာရံုေၾကာ အင္အားအစြမ္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ေလေဒါသ၊ သည္းေျခေဒါသ ႏွင့္ သလိပ္ေဒါသ ဟူ၍  နဒီ (သို႔) ေဒါသ ၃မ်ိဳးရွိသည္။ ေဒါသျခင္းတူေသာ စင္နကၡတ္အမ်ိဳးအစားရွိတဲ့ သတုိ႔သားနဲ႔ သတို႔သမီးတို႔ကို မေပးစားသင့္ပါ။

          ကဲ… ကုဋေတြေတာ့ ကုန္သြားၿပီ။ ေခါင္းလည္းမူးသြားၿပီ။ ဒီလိုေဗဒင္ဆရာဆီ သြားရင္ေတာ့ ရိပ္သာကိုသာ တန္းသြားေပေတာ့။ ဒါေတြက KP ပညာမေပၚခင္တုန္းက သံုးခဲ့ၾကတယ္။ အခုလည္း ဆက္သံုးၾကတယ္။ Calculator မေပၚခင္တုန္းက ေပသီးကို သံုးသလိုေပါ့။ ေပသီး ဆက္သံုးခ်င္ တဲ့သူကလည္း ဆက္သံုးေပါ့။ ေခါင္းမူးတဲ့ဟာၾကီးကို ေဗဒင္ဆရာေတြက ႏွစ္ေသာင္း သံုးေသာင္း ေတာင္းၾကတယ္။

          လြန္ခဲ့တဲ့ (၃)ႏွစ္ေလာက္က လူတစ္ေယာက္က ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ယူသင့္မသင့္ လာတိုင္ပင္တုန္းက သူ႔ဆီက ဟူးရားဂဏန္း တစ္လံုးေတာင္းေတာ့ (၅) ကို ေပးပါတယ္။ ေန႔ေတြ အခ်ိန္ေတြ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ဘူးတစ္လံုးေဆာင္ အိုေတာင္မဆင္းရဲ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္မမွတ္ မိေတာ့တာပါ။

          သူေပးတဲ့ဂဏန္းကို KP ဟူးရားဇာတာဖြဲ႔ၿပီး ဒီလိုေဟာလိုက္ပါတယ္-

“ သူနဲ႔ယူရင္ အိမ္ေထာင္ေရး သုခေတြ ခံစားရမယ္။ အိမ္ေတြ ကားေတြ ပိုင္မယ္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမိမယ္။ သားသမီးရမယ္။ မိန္းကေလးေမြးမယ္။ အိမ္ေထာင္ၿမဲမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္မယ္…” ဟု…။

            ၾကည့္ျမင္တိုင္တြင္ တိုက္ခန္းဝယ္ၿပီး သြားပါၿပီ။ ကားလည္း ဝယ္ၿပီးသြားပါၿပီ။ သမီးေလးကိုလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေမြးၿပီး သြားပါၿပီ။ အိမ္ေထာင္ေရး သုခေတြ ခံစားရ မရေတာ့ သူမေျပာျပ၍ မသိပါ။

          [ေမးသူကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသေဘာၤအရာရွိ ကၽြန္ေတာ့္၏ ေယာက္ဖ အရင္းတည္း…။]

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေပသီးကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေနရစ္ခဲ့ေတာ့ ကုဋေရ…

ဆရာဦးဇာနည္(K.P)

B.E.(CIVIL)

                                                                                                 Email: sayauzarni@gmail.com

5 Comments

 1. ဆရာခင္ဗ်ား
  ကြ်န္ေတာ္ဝန္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္ေနေပမဲ႔
  အေျခအေနအရ အပိုအလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္
  ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ သို႕ျဖစ္ပါ၍ေအာက္ပါေမးခြန္း(2) ခုကို ဆရာထံေမးပါတယ္
  ၁ ဘယ္အလုပ္ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္လဲ
  ဆႏၵနံပါတ္ (32)
  ၂ အဲဒီအလုပ္ကိုရလ်င္ ဘယ္လိုအေျခအေန
  ရွိမည္လဲ
  ဆႏၵနံပါတ္ (223)
  ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႕
  ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး

  1. ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦးသို႔…
   အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အၾကံအစည္ပ်က္ေနဟန္ ရွိပါသည္။ ေနာက္လုပ္မည့္အလုပ္က ၅-ေတးနံပါေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာသမား၊ (သို႔) ပညာရွင္အေနနဲ႔ အသက္ေမြးမယ္ဆိုရင္ ထင္ေပၚခ်င္တဲ့ေလာဘ မထားပါႏွင့္။ အျခားၿမိဳ႕(သို႔) ရပ္ကြက္မွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ပါ။
   လက္ရွိအလုပ္အတြက္ ဂဏန္းတစ္လံုး၊ ေျပာင္းလုပ္ခ်င္သည့္ အလုပ္အတြက္ ဂဏန္းတစ္လံုး၊ စုစုေပါင္း ဂဏန္း(၂)လံုး ေပးပါ။
   ၁-ေႏြအခါ တစ္ခုခုမွာ အိမ္ထဲမွာရွိတဲ့ ထီးအစုတ္၊ ဖိနပ္အစုတ္ေတြကို အိမ္ရဲ႕ ေတာင္ဖက္အရပ္သို႔ ပစ္ပါ။ အိမ္ရဲ႕ အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွာ ထားတဲ့ ၃-ဂၤါနံ အေဟာင္းေတြကို အိမ္ရဲ႕ ေတာင္ဖက္အရပ္သို႔ ပစ္ပါ။

 2. AKO​ေရနွစ္​​ေယာက္​ၾကားဗ်ာမ်ား​ေနရမွ​ေတာ့ဟိုျၿမိဳ႕သြားလိုက္​ဒီျၿမိဳ႕သြားလိုက္​
  နဲ႔နွစ္​မ်ိဳးလုပ္​ရမွာ​ေပါ့ အဲအခုအခ်ိန္​ဆို ​ေလးျၿမိဳ႕သြား​ေနရတာဆို​ေတာ့​ေလး​ေယာက္​
  မ်ားျဖစ္​​ေနျၿပီလားဟဲဟဲ ၂ တို႔ ၄တို႔ ဆိုတာဆက္​သြယ္​မႈ႕ရိွ႔တယ္​​ေနာ္​သ​ေဘာ​ေပါက္​
  ၁၁ ရက္​​ေမြးတဲ့သူမ်ားဆိုပိုဆိုး​ေပါ့ ဘဝမွာ ၁၁​ေယာက္​ အမ​ေလး ၂၂​ေယာက္​ႀကီးမ်ား
  ​ေတာင္​မွဆရာႀကီးဦးၾကာျမင္​့ရိွ႔​ေသးရင္​​ေလးႂကြင္​းအဓိပတိတနဂၤ​ေႏြသားႀကီးကို
  ဘာမ်ား​ေျပာမလဲသိခ်င္​လိုက္​တာ
  ၾၾၾၾ

 3. ဆရာခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ္က နကၡတ္တစ္လုံးခ်င္းစီရဲ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုသိခ်င္ပါတယ္ သထု႔ိအတြက္ေၾကာင့္ သိခ်င္တာေလးကို ေျဖၾကားေပးေစခ်င္တယ္။

  1. ကိုေစာေအာင္ထူးခင္ဗ်ား…
   ဆရာႀကီး ေဒါက္တာကံညြန္႔က သီးသန္႔စာအုပ္ထုတ္ထားပါတယ္။ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာဒဂုန္ရဲ႕ အာယုစန္းေဗဒင္စာအုပ္မွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s