ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းေဝးေနဦးမည့္ ၂၀၁၅

ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မႈ ရွိမရွိကို KP ပညာျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။ Astro data: Date: 24.2.2015(Tue)                   Time: 23: 36:23             Random No: 91             Place: Yangon … More