ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းေဝးေနဦးမည့္ ၂၀၁၅

Peace

ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မႈ ရွိမရွိကို KP ပညာျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။

Astro data:

Date: 24.2.2015(Tue)                   Time: 23: 36:23             Random No: 91             Place: Yangon

Query: ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မလား?

အထက္ပါ Astro data မ်ားကို KP ဟူးရားဇာတာဖြဲ႕လွ်င္ ေအာက္ပါ ဇာတာကို ရရွိမည္-

Peace for Myanmar-2015

         အထက္ပါဇာတာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ၃-တန္႔ Sub-lord သည္ ၅-ေတးျဖစ္၍ ဝၾကက်င့္ေန၏။

Conclusion

       ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း အလွမ္းေဝးေနဦးမည္သာ…..

ဆရာဦးဇာနည္(K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

FB Group: အခါေပး ေဗဒင္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s