ဘယ္ေဗဒင္ပညာကို ေလ့လာရမလဲ

Akharpaybaydin

   ယေန႔ေခတ္တြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဗဒင္ပညာကို စိတ္ဝင္စားလာၾက၏။ ကိုယ္တိုင္ သင္ယူလ့လာ လိုၾက၏။ ေကာင္းေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္၏။

      ေဗဒင္ပညာသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဝင္ဆန္႔၏။ ဆက္စပ္ေန၏။ ပညာရပ္အသီးသီးက ၄င္းတို႔၏ပညာျဖင့္ အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္းၾက၏။ ေဗဒင္ပညာကလည္း အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္း၏။ ဥပမာ- မိုးေလဝသပညာရွင္က မုန္တိုင္းကို ၄င္းတို႔၏ပညာျဖင့္ ခန္႔မွန္း၏။ ေဗဒင္ပညာရွင္ကလည္း ေဗဒင္ပညာျဖင့္ မုန္တိုင္းကို ခန္႔မွန္း၏။ ဆရာဝန္က လူနာ၏သက္တမ္းကို ၄င္းတို႔၏ပညာျဖင့္ ခန္႔မွန္း၏။ ေဗဒင္ပညာရွင္ကလည္း ေဗဒင္ပညာျဖင့္ လူနာ၏သက္တမ္းကိုု ခန္႔မွန္း၏။ စီးပြားေရးပညာရွင္က ၄င္းတို႔၏ပညာျဖင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ကို ခန္႔မွန္း၏။ ေဗဒင္ပညာရွင္ ကလည္း ေဗဒင္ပညာျဖင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ကို ခန္႔မွန္း၏။ ဤသို႔ျဖင့္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေဟာၾကားႏိုင္ေသာ ေဗဒင္ပညာသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဝင္ဆန္႔လာ၏။

  သို႔ေသာ္ ေဗဒင္ပညာသည္ က်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ ေဗဒင္ေလ့လာသူတို႔၏ အကုသိုလ္ႀကီးမားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေဗဒင္ေလ့လာသူတို႔သည္ “ယုန္ေတာင္ေျပး၊ ေခြးေျမာက္လိုက္” ျဖစ္ကုန္ၾက၏။ အေဟာအက်ိဳးေပးမည့္သူက ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္ကို ဝါသနာထံုေန၏။ ေဗဒင္ေလ့လာသူ၏ အကုသိုလ္ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ငရဲပန္းကို ေ႐ႊပန္းထင္ကာ လမ္းလြဲသြား၏။

       ဆရာႀကီးဦးရာမေရးသားေသာ “လူတိုင္းအတြက္ ကံဇာတာၾကည့္နည္း” စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၃၆)တြင္ ေဗဒင္တို႔၏ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခားထားေလ၏-

(၁)။ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ > ဣ႐ုေဗဒင္(ဝါ) ဂဏိတ (ဝါ) အတြက္အခ်က္ပညာ

(၂)။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ (ဒိပိကာက်မ္းတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္) > အတပၸန (ေခၚ) အင္းအိုင္လက္ဖြဲ႕ ဓာတ္႐ိုက္ပညာ အၾကားအျမင္

(၃)။ တနလၤာၿဂိဳဟ္ (ဒိပိကာက်မ္းတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္) > သာမေဗဒင္(ဝါ) ေနသြားနကၡတ္ ၿဂိဳဟ္သြားၿဂိဳဟ္လာ သဘာဝ ကိုတြက္ခ်က္ရေသာ သံဟိတပညာ၊ အေဟာအေျပာပညာ

(၄)။ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ > ယဇုေဗဒင္(ဝါ) ယၾတာ ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္ပညာ (အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္လို သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။)

      ေဗဒင္ေလ့လာသူတို႔္ “ယုန္ေတာင္ေျပး၊ ေခြးေျမာက္လိုက္” မျဖစ္ေစရန္ ဥပမာ KPမူလဇာတာျဖင့္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Ko Aung Paing

  ဒီဇာတာမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၆-ၾကာၿဂိဳဟ္ဟာ ၂-တန္႔ဘာဝရဲ႕ တစ္လံုးတည္းေသာ အားႀကီးတဲ့ဇာတ္ေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ ဝင္ေငြအတြက္ ေဗဒင္လိုက္စားမယ္ဆိုရင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္က ျပဌာန္းတဲ့ ယဇုေဗဒင္(ဝါ) ယၾတာ ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္ပညာကို လိုက္စားသင့္ပါတယ္။ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ဟာ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ဘာဝတို႔ရဲ႕ ဇာတ္ေဆာင္လည္းျဖစ္ေနေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္တစ္ခု အေနနဲ႔လည္း လုပ္စားလို႔ရပါမယ္။ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

  ၅-ေတးၿဂိဳဟ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂-တန္႔တို႔ရဲ႕ ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ၈-တန္႔ရဲ႕ အားႀကီးတဲ့ ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဣ႐ုေဗဒင္(ဝါ) ဂဏိတ (ဝါ) အတြက္အခ်က္ပညာ နဲ႔ အက်ိဳးေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝါသနာလည္း ပါမွာမဟုတ္ပါဘူး။

   ၃-ဂၤါၿဂိဳဟကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂-တန္႔တို႔ရဲ႕ ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္လို႔ အတပၸန (ေခၚ) အင္းအိုင္လက္ဖြဲ႕ ဓာတ္ိုက္ပညာ အၾကားအျမင္ လိုက္စားမယ္ဆိုရင္ ပင္ပန္းၿပီး အက်ိဳးေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

  ၂-လၤာၿဂိဳဟကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၄၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁-တန္႔တို႔ရဲ႕ ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္လို႔ အေဟာပညာကလည္း ကိုယ္ပိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္တစ္ခု အေနနဲ႔လည္း လုပ္စားလို႔ရပါမယ္။ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

    ဇာတာမွာ ၆-ၾကာၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၂-လၤာၿဂိဳဟ္တို႔ဟာ ၁၀-တန္႔၊ ၄-တန္႔ဘာဝစတဲ့ အတန္႔ေကာင္းမ်ားမွာ အသီးသီးရပ္ေနၿပီး တစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုး အျပည့္နီးပါးျမင္ထားတာကလည္း  အားရစရာ ေကာင္းပါတယ္။  ၆-ၾကာၿဂိဳဟ္ဟာ ၂-တန္႔ဘာဝရဲ႕ တစ္လံုးတည္းေသာ အားႀကီးတဲ့ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္လို႔ ယၾတာ ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္ပညာကို ပထမဦးစားေပးလိုက္စားၿပီး၊ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ အေဟာပညာကို လိုက္စားသင့္ေၾကာင္းတင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ဆရာဦးဇာနည္(K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s