ဟူးရားမပိုင္၊ အခါမႏိုင္

Horary

                    ဟူးရားေဗဒင္မကၽြမ္းက်င္သူ၏ အခါေပးျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ေအာင္ျမင္အံ့နည္း…

“ဟူးရားမပိုင္၊ အခါမႏိုင္”

Sayauzarni KP

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s