တကယ္တိုက္မွာလား အေမရိကန္

13

      ရာဇသံေပးထားတဲ့ရက္ မတိုင္ခင္ (၂)ရက္အလိုမွာ အေမရိကန္ တကယ္မတိုက္ပါဘူးလို႔ FB ကေန တားေရာ႔ပညာျဖင့္ ႀကိဳေဟာထားခဲ့တာပါ။

14

11

12

ဆရာဦးဇာနည္(K.P)
B.E.(CIVIL)

***************************************************************************************

   တားေရာ႔ကဒ္ကိုၾကည့္ရင္ ခြက္ေလးေတြေသခ်ာစီထားတဲ့အတြက္ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ေဟာတာပါ။ မတိုက္ဘူး ဆိုတာက ေက်ာခိုင္းထြက္ခြာသြားလို႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီစဥ္ထားၿပီးမွ မတိုက္ဘူးဆိုတဲ့ အေဟာထြက္ပါတယ္။ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s